บริษัท มิ้ณท์ ไอเดีย จำกัด    
         
ให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ ให้กับกิจกรรมต่างๆ องค์กรในรูปแบบการกระจายข่าวสารไปถึงกลุ่ม
เป้าหมาย      ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้กับเป้าหมายและความสำเร็จในงานของท่านเพราะเราเป็นมืออาชีพ
ในด้านงานประชาสัมพันธ์    
          

                           
ให้   มิ้ณท์ ไอเดีย เป็นฟันเฟืองในความสำเร็จของธุรกิจของท่าน